Privacy Protocol.

 

De Roermondse Vrouwenraad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Roermondse Vrouwenraad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        Uw  uitdrukkelijke  toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor het doel waarvoor ze nodig zijn;

·        Uw  uitdrukkelijke  toestemming geeft dat foto's, films en dergelijke gebruikt kunnen worden ter illustratie in ledenbladen of op de website van de stichting en andere schriftelijke informatie, zoals uitnodigingen voor activiteiten van de Roermondse Vrouwenraad

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

·        Als Roermondse Vrouwenraad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

·        De door u verstrekte gegevens worden niet  ‘in the cloud’ maar lokaal, op een beveiligd  computersysteem, bewaard.

 

Indien u na het doornemen van dit Privacy Protocol  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan  kunt u ons  via ons algemene e-mail adres  info@roermondsevrouwenraad.nl bereiken.

Terug naar begin